4101 N. Corrington Ave Kansas City, MO 64117 (816) 702-0300